Escoltar

Unitat Tècnica

Presentació

Té les funcions de:

 • Elaborar plecs de prescripcions tècniques
 • Supervisar i controlar les obres majors, donant suport a la direcció facultativa, si escau, de les obres
 • Estudiar, definir i valorar les obres menors i les instal·lacions
 • Gestionar, supervisar i fer el seguiment del servei de manteniment
 • Fer informes tècnics
 • Supervisar i controlar la gestió energètica dels edificis de la UIB
 • Supervisar i controlar la infraestructura gestió energètica de la UIB
 • Supervisar i controlar la infraestructura de l'aigua de la UIB

 

Normativa

 • CTE
 • Habitabilitat
 • Reglament de supressió de barreres arquitectòniques
 • Infraestructures comunes d’accés als serveis de telecomunicacions
 • REBT (Reglament d’electricitat de baixa tensió)
 • Residus de construcció-demolició
 • Control de qualitat D59/94
 • RITE (Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis)
 • Llei 31/1995, de prevenció de riscs laborals

Sol·licituds de la Unitat Tècnica

 

img_representativa