Escoltar

Infraestructura

Funcions

 • Tramitar les comandes i els subministraments de mobiliari, material informàtic i d’oficina.
 • Tramitar i executar peticions de trasllat de material (mobiliari, material informàtic, material fungible i altres).
 • Gestionar el mobiliari existent, el provinent del magatzem, així com altre material necessari per als diversos esdeveniments i actes culturals.
 • Controlar i gestionar les altes, baixes, els canvis de sortida i les avaries de telefonia, així com informar sobre les despeses per consum telefònic. Elaborar la informació mensual de les despeses de telefonia mòbil i fixa.
 • Donar suport a la Unitat Tècnica i fer estudis d’espais i equipaments.

Normativa

 • Reglament de supressió de barreres arquitectòniques
 • Infraestructures comunes d’accés als serveis de telecomunicacions
 • Control de qualitat D59/94
 • Llei 31/1995, de prevenció de riscs laborals

Sol·licituds d'Infraestructura

 Manuals d'usuari dels telèfons IP Cisco

Model de telèfon

Guia Ràpida

Manual complet

Sèrie 7821

Guia Ràpida

Manual Complet

Sèrie 79XX

 

Manual Complet

Funcions bàsiques dels terminals telefònics

Posar una telefonada en espera

 1. Pitjau la tecla Espera espera
 2. Per retornar a la telefonada en espera, tornau a pitjar la tecla Espera.

Capturar una telefonada

 1. Pitjau la tecla Capturar capturar per capturar una telefonada entrant d’una extensió telefònica pertanyent al vostre grup de captura.

Transferir una telefonada

 1. Per transferir una telefonada pitjau la tecla Transferir transferir.
 2. Marcau el número de destinació i tornau a pitjar la tecla Transferir.

Avís de retrotelefonada disponible

 1. Quan l’usuari a qui telefonau comunica, pitjau la tecla Retrotrucada retrotrucada per rebre una notificació quan ja estigui disponible.

Veure les telefonades recents

 1. Pitjau la tecla Aplicacions aplicacions
 2. Navegau i seleccionau Recents.
 3. Seleccionau la línia que vulgueu veure.

Escoltar els missatges de veu

 1. Pitjau la tecla Missatges missatges i seguiu les indicacions de veu.