Contractació administrativa

Presentació

Té la funció de:

  • Tramitar els expedients de contractació administrativa d’obres, serveis i subministraments mitjançant els procediments establerts a la Llei de contractes del sector públic.
  • Donar informació i suport per a la tramitació dels expedients de contractació d’obres, serveis i subministraments.
  • Fer el seguiment administratius: vigències, comunicació de resolució, comunicació de pròrrogues, actes de recepció, addendes de contracte, devolució de garanties, etc.

Perfil de contractant

miniatura

A la seu electrònica trobareu tota la informacio referent al perfil de contractant