Escoltar

Carta de serveis

     

Compromís del Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica amb la qualitat

El Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura i Unitat Tècnica vol expressar el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de totes les activitats en l’àmbit de la seva competència.

Es compromet a:

 • Participar de forma activa en la implantació de la cultura de la qualitat i la millora contínua de la Universitat de les Illes Balears.
 • Desenvolupar la seva activitat d’acord amb els criteris i directrius per a la garantia de la qualitat de l’EEES i amb els principis de legalitat i seguretat jurídica.
 • Satisfer les necessitats i expectatives dels seus grups d’interès, oferir informació pública, retre comptes i afavorir la participació de tots els grups d’interès.
 • Implantar la gestió per processos i elevar els nivells d’eficàcia i d’eficiència de la seva gestió.
 • Assegurar l’orientació a l’usuari i ser un servei de referència que actuï com a model davant la resta d’unitats
 • Dur a terme les accions necessàries per assolir els objectius de qualitat de la UIB.

La cap del Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica considera que el repte de la qualitat és un objectiu permanent i una forma de treballar que ha d’afectar totes i cadascuna de les persones del Servei. Per això, es compromet a comunicar aquest compromís a tota l’organització i a implantar les mesures necessàries per tal d’assegurar una gestió de qualitat. Així mateix, vetllarà pel compliment d’aquest compromís de qualitat i el revisarà regularment per assegurar-ne la contínua adequació.

 

1. Presentació

Dades generals

Denominació de l'òrgan prestador del servei
Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica Universitat de les Illes Balears. Son Lledó
Carretera de Valldemossa, km 7.5
07102 Palma (Illes Balears)
971 17 20 89
Fax 971 17 27 36 | 971 25 96 05
spci@uib.es
Personal
Bagur Puntis, Artur | 971 17 29 60
Bonet Jiménez, Pedro | 971 17 30 98
Capó Balaguer, Mónica Bárbara | 971 17 20 89
Coll Crespí, Miquel | 971 25 98 91
Dameto Vivó, Nicolau de Bari | 971 17 30 95
Granados Gamero, Maria Teresa | 971 17 30 98
Hernández Gutiérrez, Esther | 971 17 26 56
Jaume Capó, Joan | 971 17 34 57
López Jiménez, Rosario | 971 25 96 55
Maldonado Sanguesa, M. del Pilar | 971 17 30 96
Margarit Trias, Joan | 971 17 29 60
Mas Gracia, Benito | 971 25 98 98
Mestre Manzanares, Pere | 971 17 34 56
Mir Buades, Margarita | 971 17 28 57
Pascual León, Maria Inés | 971 17 20 35
Perelló Sampol, Aina M. | 971 17 13 01
Pujol Caballero, Miquel | 971 17 30 98
Ribas Salom, Carme | 971 17 27 67
Sánchez Oliver, Maria José | 971 25 99 55
Sanz Aguiló, Natividad | 971 17 30 97
Torrejimeno Pulido, Josefa | 971 17 34 55
Localització
Horaris d'atenció al públic
De 9 a 14 hores, de dilluns a divendres
Pàgina web

2. Missió, visió i valors

Missió

El Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica té com a funcions principals:
 • La gestió patrimonial de béns mobles i immobles.
 • La gestió de la contractació administrativa (d'obres, subministraments i serveis).
 • La gestió de l'activitat que està relacionada ambla infraestructura de la Universitat, tant d'espais físics (seguiment de l'execucuó d'obres i instal·lacions, informes tècnics, valoracions...) de subministraments (mobiliari, maquinària i equipament en general) com de serveis: manteniment, seguretat, neteja, jardineria, etc.
 • La tramitació de les despeses relacionades amb l'activitat del servei corresponents als capítols VI i II del Pressupost de la Universitat.

Les àrees d'aquest servei són:

 • Àrea de gestió patrimonial i gestió econòmica
 • Àrea de gestió de la contractació administrativa.
 • Àrea d'infraestructura.
 • Unitat Tècnica.

Visió

El Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica (SPCIUT) s'ha d'encaminar cap a l'eficàcia, l'eficiència de la gestió i la millora contínua per potenciar els recursos humans i materials dels quals disposa.

L'objectiu fonamental del SPCIUT és contribuir a la millora contínua de la qualitat dels serveis que ofereix i establir un òptim nivell de comunicació tant transversal, amb la resta dels serveis administratius o de gestió de la Universitat, com amb tots els seus usuaris interns i externs.

Valors

 • Alta qualificació i professionalitat
 • Flexibilitat
 • Capacitat de reacció i adaptació
 • Disponibilitat
 • Compromís amb la UIB i sentiment de pertinença a la institució
 • Innovació, visió emprenedora i millora contínua
 • Treball en equip
 • Vocació de servei a la comunitat i orientació a l'usuari

3. Participació i col·laboració dels usuaris en la millora de la prestació dels serveis. Sistema de queixes i suggeriments

El Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica té previstes diferents actuacions per atendre i analitzar les demandes dels usuaris. Els principals canals de participació existents són els següents:

4. Compensacions que es puguin establir en cas d’incompliment

En cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquesta carta, la cap del servei assumeix la responsabilitat d’informar l’usuari sobre les causes que l’han motivat i de prendre les mesures que estiguin al seu abast per poder corregir les incidències o insatisfaccions que s’hagin pogut ocasionar.

5. Data d’elaboració i de futura revisió de la carta

Data d'aprovació
Juliol de 2010
Primera revisió i actualització
Juliol de 2012
Segona revisió i actualització
Juliol de 2014
Tercera revisió i actualització
Juny 2018
Propera revisió i actualització
Abans de juny 2020