Escoltar

Funció i objectius

El Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica té com a funcions principals:

  • La gestió patrimonial de béns mobles i immobles.
  • La gestió de la contractació administrativa d’obres, subministraments i serveis.
  • La gestió de l’activitat que està relacionada amb la infraestructura de la Universitat, tant d’espais físics (seguiment i control de l’execució d’obres i instal·lacions, informes tècnics, valoracions...), de subministraments (mobiliari, maquinària i equipament en general) com de serveis: manteniment, seguretat, neteja, jardineria, etc.
  • La tramitació de les despeses relacionades amb l’activitat del servei corresponents als capítols VI i II del Pressupost de la Universitat.

L’objectiu fonamental del SPCIUT és contribuir a la millora contínua de la qualitat dels serveis que ofereix, i establir un òptim nivell de comunicació, tant transversal, amb la resta dels serveis administratius o de gestió de la Universitat, com amb tots els seus usuaris interns i externs.