Perfil de contractant


foto

Funció

El Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica té la funció de tramitar els expedients de contractació administrativa d’obres, de subministraments i de serveis de la Universitat de les Illes Balears.

Legislació

  • Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (BOE núm. 276, de 16 de novembre), pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
  • Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (BOE núm. 257, de 26 d'octubre), pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.