Carta de serveis

     

Compromís del Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica amb la qualitat

El Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura i Unitat Tècnica vol expressar el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de totes les activitats en l’àmbit de la seva competència.

Es compromet a:

 • Participar de forma activa en la implantació de la cultura de la qualitat i la millora contínua de la Universitat de les Illes Balears.
 • Desenvolupar la seva activitat d’acord amb els criteris i directrius per a la garantia de la qualitat de l’EEES i amb els principis de legalitat i seguretat jurídica.
 • Satisfer les necessitats i expectatives dels seus grups d’interès, oferir informació pública, retre comptes i afavorir la participació de tots els grups d’interès.
 • Implantar la gestió per processos i elevar els nivells d’eficàcia i d’eficiència de la seva gestió.
 • Assegurar l’orientació a l’usuari i ser un servei de referència que actuï com a model davant la resta d’unitats
 • Dur a terme les accions necessàries per assolir els objectius de qualitat de la UIB.

La cap del Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica considera que el repte de la qualitat és un objectiu permanent i una forma de treballar que ha d’afectar totes i cadascuna de les persones del Servei. Per això, es compromet a comunicar aquest compromís a tota l’organització i a implantar les mesures necessàries per tal d’assegurar una gestió de qualitat. Així mateix, vetllarà pel compliment d’aquest compromís de qualitat i el revisarà regularment per assegurar-ne la contínua adequació.

 

1. Presentació

Dades generals

 • Denominació de l'òrgan prestador del servei
  • Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica
 • Adreça, correu electrònic, telèfon i fax
  • Universitat de les Illes Balears
  • Son Lledó
  • Carretera de Valldemossa, km 7.5
  • 07102 Palma (Illes Balears)
  • Espanya
  • Telèfon 971-172089
  • Fax 971-172736  971-259605
  • Correu electrònic  spci@uib.es
 • Personal
  • Albertí Campins, Vanessa 971 172768
  • Bagur Puntis, Artur 971 172960
  • Bonet Jiménez, Pedro 971 173098
  • Coll Crespí, Miquel 971 259891
  • Colom Coll, Maria del Camí 971 172089
  • Dameto Vivó, Nicolau de Bari 971 173095
  • Garau Riera, Mateu 971 172960
  • García Oliver, Maria José 971 259955
  • Jaume Capó, Joan 971 173457
  • Juan Puigserver, Miquela 971 172857
  • Maldonado Sanguesa, M.del Pilar 971 173096
  • Margarit Trias, Joan 971 172960
  • Mestre Manzanares, Pere   971 173456
  • Mestre Mestre, Pere 971 259957
  • Nadal Mas, Gabriel 971 259898
  • Pujol Caballero, Miquel 971 173098
  • Ribas Salom, Carme 971 172767
  • Riera Suau, Bartomeu 971 172960
  • Robles Marín, María Purificación 971 173098
  • Sánchez Oliver, Maria José 971 259955
  • Sanz Aguiló, Nativitat 971 171301
  • Torrejimeno Pulido, Josefa 971 173455
 • Localització
 • Horaris d'atenció al públic
  • De 9 a 14 hores, de dilluns a divendres
 • Pàgina web

Missió, visió i valors

Missió

El Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Técnica té com a funcions principals:
 • La gestió patrimonial de béns mobles i immobles.
 • La gestió de la contractació administrativa (d'obres, subministraments i serveis).
 • La gestió de l'activitat que està relacionada ambla infraestructura de la Universitat, tant d'espais físics (seguiment de l'execucuó d'obres i instal·lacions, informes tècnics, valoracions...) de subministraments (mobiliari, maquinària i equipament en general) com de serveis: manteniment, seguretat, neteja, jardineria, etc.
 • La tramitació de les despeses relacionades amb l'activitat del servei corresponents als capítols VI i II del Pressupost de la Universitat.

Les àrees d'aquest servei són:

 • Àrea de gestió patrimonial i gestió econòmica
 • Àrea de gestió de la contractació administrativa.
 • Àrea d'infraestructura.
 • Unitat Tècnica.

Visió

El Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica (SPCIUT) s'ha d'encaminar cap a l'eficàcia, l'eficiència de la gestió i la millora contínua per potenciar els recursos humans i materials dels quals disposa.

L'objectiu fonamental del SPCIUT és contribuir a la millora contínua de la qualitat dels serveis que ofereix i establir un òptim nivell de comunicació tant transversal, amb la resta dels serveis administratius o de gestió de la Universtiat, com amb tots els seus usuaris interns i externs.

Valors

 • Alta qualificació i professionalitat
 • Flexibilitat
 • Capacitat de reacció i adaptació
 • Disponibilitat
 • Compromís amb la UIB i sentiment de pertinença a la institució
 • Innovació, visió emprenedora i millora contínua
 • Treball en equip
 • Vocació de servei a la comunitat i orientació a l'usuari

 

2. Catàleg dels principals serveis que es presten, normativa aplicable i compromisos de qualitat

 

3. Participació i col·laboració dels usuaris en la millora de la prestació dels serveis. Sistema de queixes i suggeriments

Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica té previstes diferentes actuacions per escoltar i analitzar la veu dels usuaris i de les usuàries. Els principals canals de participació existents són els següents:

4. Compensacions que es puguin establir en cas d’incompliment

En cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquesta carta, la cap del servei, assumeix la responsabilitat d’informar l’usuari sobre les causes que l’han motivat i de prendre les mesures que estiguin al seu abast per poder corregir els problemes o insatisfaccions ocasionats. 

5.- Data d’elaboració i de futura revisió de la carta

 • Data d'aprovació
  • juliol de 2010
 • Primera revisió i actualització
  • juliol de 2012
 • Propera revisió i actualització
  • juliol de 2014